Điều khoản sử dụng của TopFitness365

1. Giới thiệu

Các Điều khoản và Điều kiện Chuẩn của TopFitness365 được viết trên trang điều khoản sử dụng này sẽ quản lý việc bạn sử dụng thông tin trên TopFitness365, có thể truy cập tại TopFitness365.com.

Các Điều khoản này sẽ được áp dụng đầy đủ và có hiệu lực ngay lập tức nếu bạn sử dụng website này. Bằng cách truy cập và sử dụng trang TopFitness365.com, bạn đã đồng ý chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được viết tại đây. Bạn không được sử dụng TopFitness365.com và những thông tin mà TopFitness365.com cung cấp nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều khoản và Điều kiện Chuẩn nào được quy định tại đây.

Người dưới 16 tuổi phải có sự giám sát của bậc phụ huynh khi tham khảo những thông tin trên TopFitness365.com.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Ngoài nội dung bạn sở hữu (nếu bạn đăng ký làm cộng tác viên), theo các Điều khoản này, TopFitness365 và/hoặc người cấp phép của TopFitness365 sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và tài liệu, thông tin có trong TopFitness365.com. Bạn chỉ được cấp quyền có giới hạn cho mục đích xem thông tin, tài liệu có trên website này.

3. Hạn chế

Nếu chưa có sự đồng ý trực tiếp bằng văn bản hoặc các phương thức xác nhận đồng ý khác của TopFitness365 quy định theo hiến pháp Việt Nam, bạn không được phép thực hiện những hành vi, hoạt động sau đây:

  • Xuất bản / sao chép bất kỳ thông tin gì của TopFitness365.com và đăng tải trên những phương tiện truyền thông khác;
  • Bán, cấp phép và / hoặc thương mại hóa bất kỳ thông tin gì trên TopFitness365.com;
  • Sử dụng TopFitness365.com theo bất kỳ cách nào có thể gây tổn hại cho TopFitness365.com;
  • Sử dụng TopFitness365.com theo bất kỳ cách nào ảnh hưởng đến quyền truy cập của người dùng khác vào TopFitness365.com;
  • Sử dụng TopFitness365.com trái với luật và quy định hiện hành hoặc theo bất kỳ cách nào có thể gây hại cho TopFitness365.com, hoặc cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh nào;
  • Tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc có hành vi khai thác dữ liệu, thu thập dữ liệu, trích xuất dữ liệu hoặc bất kỳ hoạt động, hành vi tương tự nào khác liên quan đến TopFitness365.com;
  • Sử dụng TopFitness365.com để tham gia vào bất kỳ chương trình quảng cáo hoặc tiếp thị nào mà chưa có sự cho phép.

Một số khu vực nhất định của TopFitness365.com bị bạn hạn chế quyền truy cập và TopFitness365 có toàn quyền hạn chế hơn nữa quyền truy cập của bạn vào bất kỳ khu vực nào của website này, bất cứ lúc nào. Tài khoản và mật khẩu của bạn (nếu bạn có đăng ký tài khoản trên TopFitness365.com) đều được bảo mật và bạn cũng có trách nhiệm duy trì sự bảo mật của tài khoản này.

Trong tương lai, TopFitness365 sẽ bổ sung thêm chức năng tạo tài khoản cho các cộng tác viên, thành viên.

4. Nội dung của bạn

Trong các Điều khoản và Điều kiện Chuẩn của TopFitness365.com, “Nội dung của Bạn” có nghĩa là bất kỳ văn bản âm thanh, video, hình ảnh hoặc thông tin mà bạn chọn để đăng tải trên TopFitness365.com. Bằng cách đăng tải “Nội dung của Bạn”, bạn cấp cho TopFitness365 quyền sử dụng, tái tạo, điều chỉnh, xuất bản, dịch và phân phối nội dung đó trên bất kỳ và tất cả các phương tiện truyền thông trên thế giới.

Bất kì nội dung nào bạn đăng lên TopFitness365.com cũng phải là của bạn và không được sao chép từ các bên thứ 3 khác. TopFitness365 có quyền xóa tất cả “Nội dung của Bạn” khỏi TopFitness365.com bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

5. Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, TopFitness365, cũng như bất kỳ cá nhân nào của TopFitness365, sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bất cứ điều gì phát sinh từ hoặc dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc bạn sử dụng thông tin của TopFitness365.com dù trách nhiệm pháp lý đó có được quy định bởi hợp đồng hay không.

TopFitness365, bao gồm các cá nhân liên quan, sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý gián tiếp, do hậu quả hoặc trách nhiệm đặc biệt phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng TopFitness365.com.

6. Trách nhiệm bồi thường

Theo đây, bạn bồi thường ở mức độ tối đa cho TopFitness365 khỏi và chống lại bất kỳ và / hoặc tất cả trách nhiệm pháp lý, chi phí, yêu cầu, nguyên nhân dẫn đến hành động, thiệt hại và chi phí phát sinh theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều khoản sử dụng này.

7. Tính hiệu lực từng phần

Nếu có bất kỳ điều khoản nào trong số những Điều khoản này được phát hiện và đánh giá là không hợp lệ theo bất kỳ luật hiện hành nào, các điều khoản đó sẽ bị xóa mà không ảnh hưởng đến những điều khoản còn lại trong tài liệu này.

8. Thay đổi các điều khoản

TopFitness365 được phép sửa đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào nếu thấy phù hợp và bằng cách sử dụng TopFitness365.com, bạn phải xem lại các Điều khoản này một cách thường xuyên.

9. Chuyển nhượng

TopFitness365 được phép chuyển nhượng hợp đồng, các quyền và / hoặc nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này mà không cần thông báo. Tuy nhiên, bạn không được phép chuyển nhượng hoặc ký hợp đồng phụ bất kỳ quyền và / hoặc nghĩa vụ nào của mình theo các Điều khoản này.

10. Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa TopFitness365 và bạn liên quan đến việc bạn sử dụng TopFitness365.com và thay thế tất cả các thỏa thuận và hiểu biết trước đó.

11. Luật điều chỉnh & Phạm vi quyền hạn

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, và bạn cần tuân theo các điều luật được hiến pháp Việt Nam quy định khi sử dụng thông tin trên TopFitness365.com.


.